"DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016) ĐỢT 1 NĂM 2020 (Từ 13/10/2019 đến 19/01/2020)"

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)
ĐỢT 1 NĂM 2020 (
Từ 13/10/2019 đến 19/01/2020)
Tài liệu đính kèm: Tải về
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Theo thông tư số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)
ĐỢT 1 NĂM 2020 (
Từ 13/10/2019 đến 19/01/2020)
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều