Phòng Ngoại ngữ Tin học
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Vũ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp
 • Lê Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đỗ Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Chủ tịch Công đoàn
Thông báo
Thời tiết